گروه مشاوره مهندس شاکری زاده

مشاور و پشتیبان آموزشی 11 رتبه تک رقمی و بیش از 300 رتبه زیر 1000 از سال 87 تاکنون

برنامه ریزی هفتگی توسط مشاور

برنامه ریزی هفتگی توسط مشاور

دریافت گزارش کار شبانه و بررسی آن

معرفی منابع مورد نیاز در هر برهه از سال تحصیلی

بررسی و تحلیل کارنامه آزمون شما

ویس های انگیزشی و آموزشی

آزمون های مبحثی رقابتی منطبق بر آزمون

ارائه گزارش به اولیا